Pathology Gallery - OB 2nd & 3rd Tri

OB 2nd & 3rd Tri: Abnormal Amniotic

OB 2nd & 3rd Tri: Normal Amniotic

OB 2nd & 3rd Tri: Placenta Previa

OB 2nd & 3rd Tri: No Placenta Previ

OB 2nd & 3rd Tri: Abnormal Fetal He

OB 2nd & 3rd Tri: Normal Fetal Hear

OB 2nd & 3rd Tri: Transverse

OB 2nd & 3rd Tri: Oblique

OB 2nd & 3rd Tri: Breech

OB 2nd & 3rd Tri: Vertex

OB 2nd & 3rd Tri: Multiple Gestatio

OB 2nd & 3rd Tri: Singleton

OB 2nd & 3rd Tri: Other

View All OB 2nd & 3rd Tri VIDEOS